Pencegahan Pengubahan Wang Haram

FXOpen dikehendaki mematuhi Perundangan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Undang-undang AML/CTF). Untuk membantu kerajaan memerangi pembiayaan keganasan dan aktiviti pengubahan wang haram, undang-undang menghendaki semua institusi kewangan mendapatkan, mengesahkan dan merekod maklumat yang mengenal pasti setiap orang yang membuka akaun. FXOpen telah membangunkan Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Keganasan berdasarkan penilaian risiko supaya objektif Undang-undang AML/CFT dapat dicapai. Ini adalah:

 • untuk mengesan dan menghalang pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan;
 • untuk mengekalkan dan meningkatkan reputasi antarabangsa FXOpen dengan menerima pakai, jika sesuai, syor yang dikeluarkan oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan; dan
 • untuk menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap sistem kewangan.

Dengan memohon akaun dengan FXOpen anda diambil untuk bersetuju dengan syarat berikut:

 • a) anda menjamin bahawa anda mematuhi semua undang-undang dan peraturan anti-pengubahan wang haram yang berkenaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada Undang-undang AML/CTF dan peraturan serta peraturan yang berkaitan (berkuatkuasa dari semasa ke semasa);
 • b) anda tidak sedar dan tidak mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa:
  • wang yang digunakan untuk membiayai deposit anda dalam akaun anda telah atau akan diperoleh daripada atau berkaitan dengan mana-mana pengubahan wang haram atau aktiviti lain yang dianggap menyalahi undang-undang di bawah undang-undang atau peraturan yang terpakai atau sebaliknya dilarang di bawah mana-mana konvensyen atau perjanjian antarabangsa (aktiviti haram ) ; atau
  • hasil pelaburan anda dalam Dana akan digunakan untuk membiayai aktiviti haram; dan
  • anda bersetuju untuk memberikan kami dengan segera semua maklumat yang kami minta secara munasabah untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pencegahan pengubahan wang haram.

Mengikut Polisi AML FXOpen akan menjalankan usaha wajar awal dan berterusan untuk setiap pelanggan mengikut tahap risiko yang ditimbulkan oleh pelanggan.

Maksudnya untuk anda: Selaras dengan perundangan AML/CFT dan Polisi AML FXOpen, FXOpen akan meminta maklumat pengenalan minimum tertentu daripada setiap pelanggan yang membuka akaun; merekodkan maklumat pengenalan pelanggan dan kaedah dan keputusan pengesahan; memberikan notis kepada pelanggan bahawa kami akan mencari maklumat pengenalan dan membandingkan maklumat pengenalan pelanggan dengan senarai yang disediakan oleh kerajaan bagi pengganas yang disyaki.

Maklumat minimum ini mungkin termasuk:

UNTUK ORANG SEMULAJADI:

 • a) nama penuh, tarikh lahir, kewarganegaraan, alamat tetap semasa,
 • b) jika orang itu bukan pelanggan, hubungan orang itu dengan pelanggan,
 • c) asal usul dana yang akan digunakan untuk perdagangan,
 • d) pekerjaan dan nama majikan (jika bekerja sendiri, sifat bekerja sendiri).

UNTUK ENTITI UNDANG-UNDANG:

 • a) nama penuh sah, pengecam atau nombor pendaftaran, alamat tetap semasa dan/atau pejabat berdaftar,
 • b) senarai penuh pemegang saham dan benefisiari, nama mereka, nombor pendaftaran, alamat,
 • c) senarai pemilik benefisial dan butiran mereka seperti yang diminta oleh FXOpen untuk orang asli,
 • d) asal usul dana yang akan digunakan untuk perdagangan,
 • e) tujuan membuka akaun.

Untuk mengesahkan maklumat yang disebutkan di atas, FXOpen memerlukan penyerahan dokumen berikut:

Untuk Individu:

 • a) Pasport sah semasa;
 • b) kad pengenalan negara;
 • c) kad pengenalan angkatan tentera; dan
 • d) Lesen memandu yang mengandungi gambar; dan
 • e) Dokumen yang membuktikan alamat tetap semasa (seperti bil utiliti, penyata bank, dll.).

Untuk Pelanggan Korporat:

 • a) Sijil Pemerbadanan atau mana-mana yang setaraf dengannya;
 • b) Memorandum dan Tataurusan dan penyata berkanun atau mana-mana yang setaraf dengannya;
 • c) Sijil kedudukan baik atau bukti lain alamat berdaftar syarikat;
 • d) Resolusi lembaga pengarah untuk membuka akaun dan memberikan kuasa kepada mereka yang akan mengendalikannya;
 • e) Salinan surat kuasa wakil atau pihak berkuasa lain yang diberikan oleh pengarah berhubung dengan syarikat;
 • f) Bukti identiti pengarah sekiranya dia akan berurusan dengan FXOpen bagi pihak Pelanggan (mengikut peraturan pengesahan identiti Individu yang diterangkan di atas);
 • g) Bukti identiti pemilik benefisial dan/atau orang yang atas arahannya penandatangan akaun diberi kuasa untuk bertindak (mengikut peraturan pengesahan identiti Individu yang diterangkan di atas).

Untuk mengesahkan maklumat yang dinyatakan di atas FXOpen akan memerlukan sekurang-kurangnya menyerahkan dokumen yang dinyatakan di atas untuk pelanggan korporat. FXOpen juga boleh meminta anda untuk memberikan maklumat tambahan yang disertakan dengan dokumen masing-masing.

FXOpen boleh mengikut budi bicara mutlaknya melaksanakan usaha wajar pelanggan berkala dan meminta mereka mengemas kini maklumat dan dokumen yang diperlukan oleh FXOpen untuk mematuhi peraturan AML/CFT yang berkenaan dan Polisi AML dalaman.

Kami menjangkakan anda memberikan kami maklumat dan dokumen yang diminta dalam masa 10 hari perniagaan dari saat penerimaan permintaan masing-masing. Sebaik sahaja anda memberikan kami semua maklumat dan dokumen yang diminta FXOpen akan melaksanakan prosedur KYC dan CDD dalam masa 10 hari perniagaan dan meluluskan (mengesahkan) akaun anda. Jika anda gagal mematuhi obligasi KYC CDD, FXOpen boleh menolak pembukaan akaun untuk anda atau mengehadkan akses kepada akaun anda.